Disclaimer & privacy statement

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.infiniterisks.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website
Alleen de natuurlijke personen in Nederland hebben recht op toegang tot de website. Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website. Het is de websitebezoeker verboden om de website:
– geautomatiseerd te bezoeken;
– te hacken en botnetwerken te gebruiken;
– inhoud van de website en onderdelen van de website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Infinite Risks B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Infinite Risks B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Infinite Risks B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de eventuele prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten
Infinite Risks B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies
De gegevens en informatie die aan Infinite Risks B.V. zijn verstrekt, zal Infinite Risks B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Infinite Risks B.V. mag de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht, voor HR doeleinden of het afhandelen van een klacht.

Het is Infinite Risks B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Infinite Risks B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken en Infinite Risks zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Infinite Risks niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Infinite Risks B.V. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database. Infinite Risks B.V. zal de websitebezoekers van te voren toestemming vragen voor het verzamelen van informatie middels trackingcookies. De informatie die Infinite Risks B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Infinite Risks B.V. heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Infinite Risks B.V. gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

  • het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
  • het segmenteren van de websitebezoekers met
  • als doel de verschillen tussen websitebezoekers die conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie generen in kaart te brengen;
  • het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor advertentiecampagnes.

Toepasselijk recht en geschillen
Uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen
U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen door contact op te nemen via de email op: contact@infiniterisks.nl

Scroll omhoog